close

English Irregular Verbs with Phonetic Transcribing

 English Unusual Verbs with Phonetic Transcribing Essay

English Irregular Verbs with Phonetic Transcription

beat| /bi: t/| beat| /bi: t/| beaten| /'bi: tn/

become| /bɪ 'kʌm/| became| /bɪ 'keɪm/| become| /bɪ 'kʌm/| begin| /bɪ 'gɪn/| began| /bɪ 'gæn/| begun| /bɪ 'gʌn/| bend| /bend/| bent| /bent/| bent| /bent/

bind| /baɪnd/| bound| /baʊnd/| bound| /baʊnd/

bite| /baɪt/| bit| /bɪt/| bitten| /'bɪtn/

bleed| /bli: d/| bled| /bled/| bled| /bled/

blow| /blou/| blew| /blu: /| blown| /bloun/

break| /breɪk/| broke| /brouk/| broken| /'broukən/| bring| /brɪŋ/| brought| /brɔ: t/| brought| /brɔ: t/| build| /bɪld/| built| /bɪlt/| built| /bɪlt/

burn| /bɜ: rn/| burnt| /bɜ: rnt/| burnt| /bɜ: rnt/

burn| /bɜ: rn/| burned| /bɜ: rnd/| burned| /bɜ: rnd/| buy| /baɪ/| bought| /bɔ: t/| bought| /bɔ: t/

catch| /kætʃ/| caught| /kɔ: t/| caught| /kɔ: t/

choose| /tʃu: z/| chose| /tʃouz/| chosen| /'tʃouzən/| come| /kʌm/| came| /keɪm/| come| /kʌm/

cost| /kɒst/| cost| /kɒst/| cost| /kɒst/

cut| /kʌt/| cut| /kʌt/| cut| /kʌt/

dig| /dɪg/| dug| /dʌg/| dug| /dʌg/

do| /du: /| did| /dɪd/| done| /dʌn/

draw| /drɔ: /| drew| /dru: /| drawn| /drɔ: n/

dream| /dri: m/| dreamt| /dremt/| dreamt| /dremt/

dream| /dri: m/| dreamed| /dri: md/| dreamed| /dri: md/| drink| /drɪŋk/| drank| /dræŋk/| drunk| /drʌŋk/| drive| /draɪv/| drove| /drouv/| driven| /'drɪvən/| eat| /i: t/| ate| /eɪt, et/| eaten| /'i: tn/

fall| /fɔ: l/| fell| /fel/| fallen| /'fɔ: lən/

feed| /fi: d/| fed| /fed/| fed| /fed/

feel| /fi: l/| felt| /felt/| felt| /felt/

fight| /faɪt/| fought| /fɔ: t/| fought| /fɔ: t/

find| /faɪnd/| found| /faʊnd/| found| /faʊnd/

fly| /flaɪ/| flew| /flu: /| flown| /floun/

forget| /fər 'get/| forgot| /fər 'gɒt/| forgotten| /fər 'gɒtn/| forgive| /fər 'gɪv/| forgave| /fər 'geɪv/| forgiven| /fər 'gɪvən/| freeze| /fri: z/| froze| /frouz/| frozen| /'frouzən/| get| /get/| got| /gɒt/| got| /gɒt/

get| /get/| got| /gɒt/| gotten| /'gɒtn/

give| /gɪv/| gave| /geɪv/| given| /'gɪvən/

go| /gou/| went| /went/| gone| /gɒn/

grow| /grou/| grew| /gru: /| grown| /groun/

hang| /hæŋ/| hung| /hʌŋ/| hung| /hʌŋ/

have| /hæv/| had| /hæd/| had| /hæd/

hear| /hɪər/| heard| /hɜ: rd/| heard| /hɜ: rd/

hide| /haɪd/| hid| /hɪd/| hidden| /'hɪdn/

hit| /hɪt/| hit| /hɪt/| hit| /hɪt/

hold| /hould/| held| /held/| held| /held/

hurt| /hɜ: rt/| hurt| /hɜ: rt/| hurt| /hɜ: rt/

keep| /ki: p/| kept| /kept/| kept| /kept/

know| /nou/| knew| /nu: /| known| /noun/

lay| /leɪ/| laid| /leɪd/| laid| /leɪd/

lead| /li: d/| led| /led/| led| /led/

learn| /lɜ: rn/| learnt| /lɜ: rnt/| learnt| /lɜ: rnt/| learn| /lɜ: rn/| learned| /lɜ: rnd/| learned| /lɜ: rnd/| leave| /li: v/| left| /left/| left| /left/

lend| /lend/| lent| /lent/| lent| /lent/

let| /let/| let| /let/| let| /let/

lie| /laɪ/| lay| /leɪ/| lain| /leɪn/

lose| /lu: z/| lost| /lɒst/| lost| /lɒst/

make| /meɪk/| made| /meɪd/| made| /meɪd/

mean| /mi: n/| meant| /ment/| meant| /ment/

meet| /mi: t/| met| /met/| met| /met/

pay| /peɪ/| paid| /peɪd/| paid| /peɪd/

put| /pʊt/| put| /pʊt/| put| /pʊt/

read| /ri: d/| read| /red/| read| /red/

ride| /raɪd/| rode| /roud/| ridden| /'rɪdn/

ring| /rɪŋ/| rang| /ræŋ/| rung| /rʌŋ/

rise| /raɪz/| rose| /rouz/| risen| /'rɪzən/

run| /rʌn/| ran| /ræn/| run| /rʌn/

say| /seɪ/| said| /sed/| said| /sed/

see| /si: /| saw| /sɔ: /| seen| /si: n/

sell| /sel/| sold| /sould/| sold| /sould/

send| /send/| sent| /sent/| sent| /sent/

set| /set/| set| /set/| set| /set/

shake| /ʃeɪk/| shook| /ʃʊk/| shaken| /'ʃeɪkən/| shine| /ʃaɪn/| shone| /ʃoun, ʃɒn/| shone|...

 Essay regarding Diabetic Ft . Ulcers In Depth Analysis  Forecast to 2017

Essay regarding Diabetic Ft . Ulcers In Depth Analysis Forecast to 2017

Diabetic Feet Ulcers – Opportunity Examination & Predictions to 2017 – Event-Driven Update: Order report by simply calling marketoptimizer. org in +1 888 391 5441 OR give an email on [email protected]…...

Read
 Burning Forest Essay

Burning Forest Essay

Pranami Patel | Narrative Essay | September 16, 2013 Pranami Patel | Narrative Essay | September 16, 2013 THE BURNING FOREST THE BURNING FOREST The Losing Forest The Burning Forest…...

Read